Gebruikerslogin

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
12 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Verlofaanvraag

 

Op deze pagina kan u het formulier verlofaanvraag voor het schooljaar 2017-18 downloaden.

Bemerkingen:

Vanaf 1 september 2017 wordt het vroegere verlof voor verminderde prestaties wegens sociale en familiale redenen (VVPSFR, ook dat wegens 2 kinderen jonger dan 14 jaar of voor personeelsleden ouder dan 50) afgeschaft.
Eveneens wordt vanaf 1 september 2017 de vroegere afwezigheid voor verminderde prestaties (ook die wegens 2 kinderen jonger dan 14 jaar of voor personeelsleden ouder dan 50) afgeschaft en vervangen door het nieuwe stelsel afwezigheid voor verminderde prestaties (AVP).  

Volgende verloven zijn afgeschaft: VVP en AVP (soci. en fam. redenen; 2 kinderen jonger dan 14 jaar, 50+), TBS/PA, gewone LO, LO 50+ en 55+.

Bij de hervorming van de dienstonderbrekingen (verlofstelsels) werden de rechten voor de personeelsleden sterk uitgebreid, en bovendien wordt “de teller op 0 gezet” voor zorgkrediet en ook voor VVP en AVP.


Dienstonderbrekingen die een recht zijn en waarvoor in de meeste instellingen een schriftelijke aanvraag wordt voorzien:

De opname van de dienstonderbrekingen die een recht zijn kan het schoolbestuur niet weigeren. Toch is een jaarlijkse aanvraag van het personeelslid noodzakelijk.

Dienstonderbrekingen die een gunst zijn:

De opname van de dienstonderbrekingen die een gunst inhouden, zijn geen recht voor de personeelsleden. Dit betekent dat het akkoord van het schoolbestuur vereist is. Het schoolbestuur beslist over de aanvraag van de dienstonderbreking en beoordeelt elke afzonderlijke casus op basis van de motivatie van het personeelslid en het advies van de directie zonder dat dit laatste automatisch wordt gevolgd. 

Soorten dienstonderbrekingen

Loopbaanonderbreking voor het volgende volume en binnen het volgende specifieke stelsel:

 • volledige loopbaanonderbreking
 • halftijdse loopbaanonderbreking (vermindering tot een halftijdse betrekking)
 • 1/5de loopbaanonderbreking (voltijdse betrekking verminderen met 1/5de)

en dit binnen het volgende specifieke stelsel:

 • wegens ouderschapsverlof
 • voor medische bijstand
 • voor palliatieve zorgen

Zorgkrediet[1] voor het volgende volume (aanvragen voor minimaal 3 mnd tot max. 12 mnd per periode):

 • volledige onderbreking van de diensten (max. 18 mnd)
 • vermindering tot halftijdse betrekking (max. 36 mnd)
 • verminderen met een vijfde van een voltijdse betrekking (max. 90 mnd)

en dit met  het volgende motief:

 • zorgen voor een kind tot en met de leeftijd van 12 jaar
 • bijstand of verzorging verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid
 • palliatieve zorgen verlenen (kan voor minimaal 1 mnd tot max. 3 mnd per aanvraag)
 • zorg dragen voor een kind met handicap
 • volgen van een erkende opleiding

Verlof voor verminderde prestaties[2] voor het volgende volume:

 • volledig verlof voor verminderde prestaties (max. 24 mnd, start steeds op 1 september en stopt op 31 augustus)
 • halftijds verlof voor verminderde prestaties (vermindering tot een halftijdse betrekking) (max. 120 mnd, kan starten op 1 september, 1 januari of 1 april en stopt op 31 augustus)
 • 1/5de verlof voor verminderde prestaties (voltijdse betrekking verminderen met 1/5de) (max. 120 mnd, kan starten op 1 september, 1 januari of 1 april en stopt op 31 augustus)
 • ander volume van verlof voor verminderde prestaties, namelijk vermindering van de wekelijkse arbeidsprestaties met een bepaald aantal uren[3]

Verlof voor verminderde prestaties vanaf de leeftijd van 55 jaar tot aan de effectieve datum van het pensioen voor het volgende volume:

 • halftijds verlof voor verminderde prestaties (vermindering tot een halftijdse betrekking)
 • 1/5de verlof voor verminderde prestaties (voltijdse betrekking verminderen met 1/5de)

Afwezigheid voor verminderde prestaties voor het volgende volume:

 • volledige afwezigheid voor verminderde prestaties
 • halftijdse afwezigheid voor verminderde prestaties (vermindering tot een halftijdse betrekking)
 • 1/5de afwezigheid voor verminderde prestaties (voltijdse betrekking verminderen met 1/5de)
 • ander volume, namelijk vermindering van de wekelijkse arbeidsprestaties met het volgende aantal uren[4]: ..............................        

Onbezoldigd ouderschapsverlof (steeds voltijds) 

Volledige terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen (steeds voltijds) of bonus

Politiek verlof

Verlof wegens opdracht of verlof wegens bijzondere opdracht (detachering) voor het

Syndicaal verlof (detachering)

Verlof om een ambt uit te oefenen op een ministerieel kabinet (steeds voltijds)

Verlof voor het verrichten van bepaalde prestaties ten behoeve van in de wetgevende vergaderingen van de Staat en van de Gemeenschappen of de Gewesten erkende politieke groepen, respectievelijk ten behoeve van de voorzitters van die groepen. 

Verlof voor tijdelijk andere opdracht        

Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 50+ of 55+: verplichte verderzetting van de GLBO50+/55+ die reeds op 1 september 2016 of eerder is ingegaan, en dit tot aan de vooravond van de pensionering. 

Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof: verplichte verderzetting van de LBO/ouderschapsverlof die reeds is ingegaan, en die eindigt op[10] 
[1] Zorgkrediet kan ten vroegste ingaan op 2 (twee) september 2016

[2]VVP kan ingaan na zorgkrediet of specifieke loopbaanonderbreking op voorwaarde dat hetzelfde volume wordt aangehouden. Afwijkingen op volume van opname of ingangs- en einddatum kunnen worden toegestaan door het schoolbestuur en is steeds een GUNST. Er wordt geen rekening gehouden met eerder opgenomen periodes van VVP.

[3] Aantal uren dat men tijdelijk niet wenst te presteren, zonder vermelding van de noemer.
Afhankelijk van het ambt gaat het om uren, lestijden (basisonderwijs), uren-leraar (gewoon secundair onderwijs), lesuren (buitengewoon secundair onderwijs) of leraarsuren (volwassenenonderwijs).

[4] zelfde voetnoot als voorgaande

[5] zelfde voetnoot als voorgaande

[6] zelfde voetnoot als voorgaande

[7] zelfde voetnoot als voorgaande

[8] zelfde voetnoot als voorgaande

[9]naam en adres van de school, het internaat, het centrum, de academie of de hogeschool

[10]einddatum van de loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof die reeds is ingegaan en toegestaan door de RVA.

 

De invloed van de genomen onderbrekingen op het pensioen en dienstanciënniteit  zijn complex en hangen van meerdere  factoren af. Indien u hierover meer informatie wenst dan kan u zeker terecht bij uw vakbond of de RVA.
Op aanvraag kan u steeds een bundeltje krijgen met extra informatie over de verschillende verlof-,afwezigheidstelsels, loopbaanonderbreking en terbeschikkingstelling

Voor uitgebreide informatie kan u terecht op wetwijs.