Gebruikerslogin

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
3 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Vacantverklaring 2017-18

 

Bericht van vacantverklaring voor vaste benoeming in wervingsambten

De vzw Provincialaat der Broeders van Liefde met maatschappelijke zetel te Stropstraat 119, 9000 Gent die
het schoolbestuur is van de scholen

 • Sint-Paulus, E. De Deynestraat 2, 9000 Gent
 • Sint-Paulus, Smidsestraat 76, 9000 Gent
 • Sint-Paulus, Gavergrachtstraat 97, 9031 Drongen
 • Sint-Paulus, Ottergemsesteenweg 155, 9000 Gent
 • Sint-Paulus, Oudeheerweg 3, 9051 Sint-Denijs-Westrem 
 • Sint-Gregorius, Jules Destréelaan 67, 9050 Gentbrugge
 • Sint-Jozef, E. De Deynestraat 1, 9000 Gent

 

en de vzw Katholieke Scholen Drongen met maatschappelijke zetel te Stropstraat 119, 9000 Gent die
het schoolbestuur is van de scholen

 • De Vuurtoren, Oude Abdijstraat 11, 9031 Drongen
 • Don Bosco, Kloosterstraat 6C, 9031 Drongen

alle scholen behorende tot de scholengemeenschap Gent-Drongen,

delen hierbij aan de personeelsleden van alle scholen die behoren tot genoemde scholengemeenschap, de
vacante betrekkingen in wervingsambten in de bovengenoemde scholen mee, conform art. 33 van het
decreet Rechtspositie Personeelsleden Gesubsidieerd Onderwijs van 27 maart 1991.

Deze betrekkingen worden in bijlage omschreven per school, waarbij een onderscheid wordt gemaakt
tussen de verschillende instellingsnummers.

Hierna vindt u tevens de voorwaarden om in aanmerking te komen voor vaste benoeming in een
wervingsambt conform art. 33 van het decreet Rechtspositie Personeelsleden Gesubsidieerd Onderwijs van
27 maart 1991.

 

De kandidaturen voor een vaste benoeming in één of meer van de omschreven vacante betrekkingen
moeten vóór 15 mei 2018 bij een ter post aangetekende brief afzonderlijk bij elk schoolbestuur van de
school/scholen waar u voor een benoeming kandideert en gericht aan de voorzitter zoals vermeld op
bijlage 1 worden ingediend.

Bezorg meteen ook een kopie aan de directie van de school voor de volledigheid van je dossier.

Uw brief dient duidelijk de school/scholen en de vacante betrekking(en) te vermelden waarvoor u
kandideert.

Een vaste benoeming in een wervingsambt kan ingaan op 1 juli of op 1 oktober. U hoeft echter slechts één
enkele kandidaatstelling voor benoeming in te dienen, en dit in elk geval vóór de datum die hierboven is
vermeld. De benoeming zal dan ingaan op de eerst mogelijke datum, voor zover u dan aan de wettelijke
voorwaarden voldoet én de benoeming nog mogelijk is in de vacant verklaarde uren.

 

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor
vaste benoeming in een wervingsambt

Indien u wenst te kandideren voor vaste benoeming in een betrekking van een wervingsambt die vacant werd ver­klaard, moet u kandideren in de vorm en binnen de termijn die door het betrokken schoolbestuur werden ver­meld in het bericht van vacantverklaring.

Het decreet Rechtspositie Personeelsleden Gesubsidieerd Onderwijs van 27 maart 1991 legt vast onder welke voorwaarden een personeelslid in aanmerking komt voor vaste benoeming in een wervingsambt. Volgens de versie van dit decreet die van kracht is in het voorjaar van 2016 gaat het om de onderstaande voorwaarden. Deze gelden zowel voor een eerste vaste benoeming als voor de uitbreiding van een vaste benoeming. 

 

Het personeelslid moet:

 • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie, behou­dens door de Vlaamse regering te verlenen vrijstelling;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten, behoudens een door de Vlaamse regering te verlenen vrijstel­ling die samengaat met de hierboven bedoelde vrijstelling;
 • over een gezondheidstoestand beschikken die geen gevaar kan opleveren voor de gezondheid van de leerlingen (een medisch attest is evenwel niet meer vereist);
 • houder zijn van een bekwaamheidsbewijs dat door de Vlaamse regering is bepaald als vereist of vol­doende geacht voor het ambt; voor leden van het beleids- en ondersteunend personeel (basisonderwijs) of het ondersteunend personeel (secundair onderwijs) moet hun bekwaamheidsbewijs ten minste overeenstemmen met de puntenwaarde van de vacant verklaarde betrekking;
 • voldoen aan de taalvereisten zoals bepaald in artikel 19bis tot en met 19quinquies van het decreet Rechts­positie. Indien het bekwaamheidsbewijs is behaald in het Nederlands, voldoet het personeelslid in elk geval aan de taalvereisten.
 • van onberispelijk gedrag zijn, zoals dat blijkt uit een uittreksel uit het strafregister model 2 dat niet lan­ger dan één jaar tevoren werd afgeleverd;
 • voldoen aan de dienstplichtwetten;
 • op 30 juni voorafgaand aan de datum waarop de benoeming ingaat, ten minste 720 dagen dienstanciënni­teit hebben, waarvan 360 dagen in het bedoelde ambt. Deze anciënniteit wordt berekend volgens artikel 6 van en decreet Rechtspositie, en moet bereikt zijn:
 • ofwel bij het betrokken schoolbestuur, als het gaat om benoeming in een instelling die niet behoort tot een scholengemeenschap;
 • ofwel bij het betrokken schoolbestuur en/of bij een ander schoolbestuur, beide voor wat de scholen betreft die tot dezelfde scholengemeenschap behoren. Bovendien wordt door de schoolbesturen de eis gesteld dat het personeelslid bij dat schoolbestuur zelf een dienstanciënniteit van ten minste 360 dagen heeft verworven, waarvan 240 effectief gepresteerd;
 • ofwel bij een ander schoolbestuur wanneer het een personeelslid betreft dat ter beschikking is gesteld wegens ontstentenis van betrekking in een instelling van het katholiek onderwijs;

voor een benoeming in het ambt van leraar op basis van een voldoende geacht of gelijkwaardig geacht bekwaamheidsbewijs, eist het schoolbestuur daarenboven dat van de 720 dagen er 360 werden gepres­teerd in het vak of de specialiteit van de vacant verklaarde betrekking;

 • zich kandidaat gesteld hebben in de vorm en binnen de termijn die vermeld zijn in het bericht van vacant­ver­klaring;
   
 • voor benoeming op 1 juli moet het personeelslid op 30 juni voorafgaand aangesteld zijn voor doorlopende duur in het ambt waarvoor de betrokkene zich kandidaat heeft gesteld, en dit in een van de scholen van de scho­len­gemeenschap. Voor benoeming op 1 oktober moet het personeelslid op 30 september aangesteld zijn voor doorlopende duur in het ambt waarvoor de betrokkene zich kandidaat heeft gesteld, en dit in een van de scholen van de scho­len­gemeenschap.
  Is het personeelslid op 30 juni of op 30 september voor doorlopende duur aangesteld in het ambt van leraar, dan is benoeming mogelijk in dat ambt voor alle vakken en specialiteiten waarvoor het personeelslid op dat ogenblik het recht op een aanstelling van doorlopende duur heeft opgebouwd.

Een aanstelling voor doorlopende duur is evenwel niet vereist voor

 • een personeelslid dat werd aangesteld bij wijze van reaffectatie of wedertewerkstelling;
 • een personeelslid dat een verlof voor tijdelijk andere opdracht geniet, voor wat betreft benoe­ming tot maximaal het volume van zijn opdracht waarvoor hij een verlof voor TAO heeft verkregen. Dit personeelslid moet, voor zover hij het ambt van leraar uitoefent, 360 dagen dienstanciënniteit hebben verworven in het vak of de specialiteit van de vacant verklaarde betrekking;
 • als laatste evaluatie in het betrokken ambt geen evaluatie met de eindconclusie "onvoldoende" verkre­gen hebben bij het schoolbestuur waar de vacante betrekking zich situeert. Als het personeelslid de evaluatie met eindconclusie "onvoldoende" kreeg in een school van het schoolbestuur die behoort tot een scholen­gemeenschap, dan geldt deze bepaling voor alle scholen van dit schoolbestuur die beho­ren tot deze scholen­gemeenschap. Als het personeelslid niet werd geëvalueerd, wordt deze voorwaarde geacht voldaan te zijn;
 • de betrekking in hoofdambt uitoefenen.
   

Een personeelslid kan slechts vast benoemd zijn ten belope van maximaal één voltijdse betrekking in hoofd­ambt.

 

Het decreet Rechtspositie Personeelsleden Gesubsidieerd Onderwijs is in elk geval bindend, ook indien het Vlaams parlement hieraan wijzigingen zou aanbrengen tegen het ogenblik dat de vaste benoeming kan wor­den toegekend.

Bij het toekennen van de vaste benoeming gaat het schoolbestuur bovendien na of de betrekking op 1 juli resp. 1 oktober nog in aanmerking komt voor benoeming, en houdt ze rekening met de voorrangsregels zoals bepaald in artikel 35 van het decreet Rechtspositie.

 

Ann Gansbeke
Codi Gent-Drongen