Gebruikerslogin

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
11 + 7 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Personeel

Welke informatie had u graag op deze pagina gezien, elke tip is belangrijk voor ons stuur gerust een mail.

 

Topic  van de maand

Personen Fiscaal ten lasteWelke personen mag ik als ten laste beschouwen? Onder welke voorwaarden? Wat heb ik daaraan?


Als je een of meer personen ten laste hebt, krijg je een belastingvoordeel, namelijk een verhoging van je belastingvrij minimum. Het is dan ook belangrijk te weten welke personen je op fiscaal vlak als ten laste kunt beschouwen.

PERSONEN TEN LASTE EN VOORWAARDEN
Je huwelijkspartner, je wettelijk samenwonende partner of de persoon waarmee je een feitelijk gezin vormt, kun je nooit als ten laste beschouwen.

Volgende personen kun je als ten laste beschouwen:

 • je kinderen of adoptiekinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
 • kinderen die je volledig of in hoofdzaak ten laste hebt (bv. kinderen van wie de ouders uit de ouderlijke macht zijn ontzet)
 • je ouders, grootouders …
 • je broers en zussen
 • de personen van wie je als kind zelf ten laste was

Om ten laste te zijn, moeten de hierboven vermelde personen aan drie voorwaarden voldoen:

1. Deel uitmaken van het gezin. Deze personen moeten op 1 januari van het aanslagjaar deel uitmaken van je gezin. Ze moeten dus daadwerkelijk en duurzaam met jou samenwonen.

Let op: de belastbare periode is het jaar waarin je de inkomsten verwerft. Verwar dit niet met het aanslagjaar. Dat is het jaar waarin je deze inkomsten aangeeft.

De gezinsleden die in de loop van de belastbare periode overleden zijn, beschouwt men op 1 januari van het aanslagjaar nog als lid van het gezin als:

 • ze al ten laste waren tijdens het vorige aanslagjaar
 • ze tijdens de belastbare periode geboren zijn

Een doodgeboren kind of een kind verloren bij een miskraam na minstens 6 maanden zwangerschap beschouwt men ook als lid van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar.

Dat geldt ook voor een tijdens het jaar vermist of ontvoerd kind dat reeds het vorige aanslagjaar ten laste was en op 1 januari van het aanslagjaar nog geen 18 jaar was, of dat tijdens de belastbare periode geboren is. Bovendien moet de verdwijning of ontvoering uiterlijk op 31 december van het belastbare tijdperk worden aangegeven bij de politie of moet er ter zake een klacht worden ingediend bij het parket of bij de Belgische overheden die bevoegd zijn voor ontvoeringen van kinderen.

2. Maximumbedrag van de bestaansmiddelen. Personen ten laste mogen tijdens de belastbare periode zelf inkomsten genoten hebben tot een nettobedrag van maximum 2.990 euro (geïndexeerd bedrag voor het aanslagjaar 2013, inkomsten van 2012).

Dat bedrag wordt opgetrokken tot:

 • 4.320 euro (geïndexeerd bedrag, aanslagjaar 2013, inkomsten van 2012) voor kinderen ten laste van een alleenstaande
 • 5.480 euro (geïndexeerd bedrag, aanslagjaar 2013, inkomsten van 2012) voor zwaar gehandicapte kinderen ten laste van een alleenstaande

Onder "bestaansmiddelen" verstaat men alle regelmatige of toevallige inkomsten van allerlei aard die al dan niet belastbaar zijn, zoals vakantiearbeid van studenten.

Let op: sommige inkomsten tellen niet mee. Dat is onder meer het geval voor wettelijke kinderbijslagen, studiebeurzen, de eerste schijf van 2.990 euro van onderhoudsgeld dat aan kinderen toegekend is, de eerste schijf van 2.490 euro van het studentenloon en de eerste schijf van 24.070 euro van de pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen die zijn verkregen door je ouders, overgrootouders, broers en zussen die op 1 januari van het aanslagjaar 65 jaar of ouder waren (telkens het geïndexeerd bedrag voor het aanslagjaar 2013, inkomsten van 2012).

3. Niet bezoldigd. Personen ten laste mogen tijdens de belastbare periode geen vergoedingen gekregen hebben die jij als beroepskosten kunt aftrekken.

FEITELIJK GEZIN
Als je een feitelijk gezin vormt met je partner en je hebt gemeenschappelijke kinderen, mogen die kinderen slechts als ten laste worden beschouwd van de ouder die daadwerkelijk het gezinshoofd is. Het is de ouder die in zijn belastingaangifte de kinderen als kinderen ten laste vermeldt die dus het belastingvoordeel krijgt.

CO-OUDERSCHAP

Bij een fiscale co-ouderschapregeling wordt aan elke ouder de helft van het belastingvoordeel voor personen ten laste toegekend. 

bron:http://www.belgopocket.be/nl/content/personen-fiscaal-ten-laste

 Haard- en standplaatsvergoeding

 

Tijdelijke en vastbenoemde leraars met een bescheiden inkomen kunnen een extravergoeding krijgen. Afhankelijk van jouw inkomensgrens en familiale toestand gaat het over een haardtoelage of een standplaatstoelage.

Haardvergoeding
Om op deze toelage aanspraak te maken, moet je:

 • samenwonen of gehuwd zijn
 • of alleenstaande ouder zijn met ten minste één kind ten laste, waarvoor je nog kinderbijslag ontvangt

Bovendien mag jouw jaarwedde voor een volledige opdracht bepaalde limieten niet overschrijden.

Standplaatsvergoeding
Voldoe je niet aan de voorwaarden voor een haardtoelage, dan maak je misschien kans op een standplaatsvergoeding. De maximumgrenzen (zie onderaan: meer info) t.a.v. jouw jaarwedde zijn dezelfde, maar de vergoeding is kleiner.

Val je onder het systeem van terbeschikkingstelling of oefen je een bijbetrekking uit, dan kan je geen haard- of standplaatsvergoeding krijgen.

Jaarbedrag haard- of standplaatstoeslag

DATUM

GRENSBEDRAG

(jaarbedrag niet-geïndexeerd)

HAARDTOELAGE

STANDPLAATSTOELAGE

01.01.2002

van 0 t.e.m. 16.099,84 EUR

719,89 EUR

359,95 EUR

 

van 16.099,85 t.e.m. 18.329,27 EUR

359,95 EUR

179,98 EUR

 

vanaf 18.329,28 EUR

-

-

aanvragen: in te vullen formulier       meer info : klik hier

Wie zijn de rechthebbenden op een haard- en standplaatstoelage?

 • De gehuwden en samenwonenden, tenzij de toelage toegekend wordt aan de echtgenoot of persoon met wie men samenleeft. Het personeelslid hoeft niet wettelijk samenwonend te zijn (met samenlevingscontract). Ook de feitelijk samenwonenden komen in aanmerking: men moet wel samenleven als met een (huwelijks)partner: er moet een duurzame partnerband zijn. Samenwonen met een broer/zus of vriend/vriendin zonder een relatie te hebben geeft geen recht.
 • Het alleenstaande personeelslid van wie één of meer kinderen deel uitmaken van het gezin die recht geven op kinderbijslag